ČE SE ŽELIŠ ZABAVATI V ŠPORTNI HIŠI TE PROSIMO, DA PREBEREŠ IN SE STRINJAŠ Z IZJAVO O ODGOVORNOSTI.

Spodaj podpisani

________________________________________________________________, datum rojstva: ______________________________, telefonska številka: __________________________________ email naslov:_______________________________________________________________ zase in kot zakoniti zastopnik za spodaj navedene otroke, potrjujem, da sem v celoti seznanjen(a) z vsebino priloge te »Izjave o odgovornosti«. Izjava in priloga sta mi po skrbnem branju v celoti razumljivi. zato se z njima v celoti strinjam in ju sprejemam.

Izjavljam, da sprejemam »Izjavo o odgovornosti Nogometne hiše d.o.o. (v nadaljevanju »ŠH«) za spodaj navedene otroke:

Ime in Priimek otrok:

__________________________________________________________, datum rojstva _____________________________________

__________________________________________________________, datum rojstva _____________________________________

Izjavljam, da bom ob morebitni organizaciji rojstnega dne v Športni hiši vse zakonite zastopnike udeležencev rojstno dnevne zabave (starše ali skrbnike) seznanil s praznovanjem rojstnega dne v Športni hiši. Ob enem se zavezujem, da jih bom seznanil z vsebino »Izjave o odgovornosti« in od njih prejel soglasja za udeležbo. Za resničnost izjave sprejemam polno odgovornost.

 

A: IZJAVA UPORABNIKA
Izjavljam, da se športne dejavnosti v Športni hiši (v nadaljevanju »ŠH«) udeležujem prostovoljno, na lastno željo. Zavedam se možnosti povečane nevarnosti poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine, odrgnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti. Zavezujem se, da bom ravnal odgovorno in skrbno tako do sebe, kot do ostalih udeležencev ŠH in bom aktivnosti v ŠH prilagodil svojim sposobnostim. Če ne bom prepričan, da lahko posamezno aktivnost izvedem varno, aktivnosti ne bom izvedel. Prav tako bom upošteval svoje znanje, izkušnje in telesne zmožnosti, vključno s svojim zdravstvenim stanjem.

Sprejemam vsa navodila za varno uporabo naprav upravljalca ŠH. Zavezujem se, da se bom z vsemi navodili skrbno seznanil ter jih dosledno upošteval, vključno z ustnimi navodili osebja. Soglašam, da neposredni nadzor skladnosti mojega ravnanja z navodili ni potreben. Jamčim, da so moji podatki v zvezi s starostjo in zdravstvenim stanjem resnični. Nisem (in v bodočih obiskih ne bom) pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc, ali zdravil, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti. Nimam bolezni ali telesnih okvar, ki bi pri dejavnostih v ŠH pomenile nevarnost zame ali za druge. Nimam težav s senzorno občutljivostjo. Po skrbnem razmisleku o svojih psihofizičnih sposobnostih prevzemam polno odgovornost za svoja ravnanja in posledice. Seznanjen sem in se strinjam, da lahko osebje ŠH od vsake osebe zahteva, da zapusti ŠH, brez povračila cene vstopnice v naslednjih primerih:

 • če oseba krši navodila osebja / pravila ŠH tudi po dvakratnem ustnem opozorilu osebja na spoštovanje pravil / navodil,
 • ob oceni osebja, da je oseba pod vplivom i) alkohola ali ii) nedovoljenih substanc ali iii) zdravil, ki vidno vplivajo na njeno sposobnost varnega izvajanja športne aktivnosti v ŠH,
 • če oseba v ŠH vnese predmet ali material ali snov, ki po oceni osebja lahko povzroči nevarnost za druge osebe ali naprave v ŠH in je oseba ne odstrani po ustnem opozorilu osebja,
 • če oseba nima primerne oz. predpisane opreme za varno izvajanje športne aktivnosti (čisti športni copati)

Skupaj s skrbnikom ali staršem oz. zakonitim zastopnikom mora ŠH zapustiti tudi otrok mlajši od 9 let. Strinjam se, da moje obveznosti, sprejete s podpisom te izjave, veljajo za vse obiske v ŠH še eno leto od podpisa, da pred vsakim obiskom v tem obdobju ni potrebe po vsakokratnem podpisu izjave. V primeru sprememb zdravstvenega oz. psihofizičnega stanja, se zavezujem spremembe sporočiti upravljavcu ŠH. Če izjave ne prekličem ob prvem obisku po preteku enega leta od podpisa dalje, izjava velja za nedoločen čas, z možnostjo preklica.

B: NAVODILA ZA VARNO UPORABO NAPRAV
Igranje na napravah/igrah znotraj ŠH so ob upoštevanju navodil povsem varne. Vsa navodila za varno uporabo so na voljo kot del »Izjave o odgovornosti« in kot del spletne strani www.nogometnahisa/izjava-odgovornosti. Navodila so predstavljena tudi v pisni obliki v posameznih prostorih ŠH, dodatno pa navodila predstavijo tudi usposobljeni animatorji.

Pri obisku in uporabi vseh naprav v ŠH veljajo naslednje omejitve:

 • Odrasli in otroci nad 15 let uporabljajo naprave samostojno, po podpisu »Izjave o odgovornosti«.
 • Za mladoletne uporabnike naprav in igral znotraj ŠH, podpišejo soglasje straši.
 • Otroci od 3 do 6 let so lahko v igralnici največ do 2 uri, otroci od 3 do 8 let pa največ 3 ure.

C: SEZNANJEN SEM IN Z LASTNOROČNIM PODPISOM PROSTOVOLJNO POTRJUJEM SPREJEMANJE ODGOVORNOSTI ZA POVZROČENO ŠKODO NA NAPRAVAH V ŠPORTNI HIŠI.

Registracijo lahko opravi
Oseba, starejša od 15 let, ki lahko navede tudi svoje družinske člane, mlajše od 15 let, za katere starš ali zakoniti zastopnik podpiše »Izjavo o odgovornosti« (primer: eden od staršev pri registraciji doda tudi svojega otroka mlajšega od 15 let).

Oseba mlajša od 15 let, pri čemer mora v postopku registracije navesti vsaj enega od staršev oz. zakonitega zastopnika, ki bo v njegovem imenu podpisal »Izjavo o odgovornosti«.

«Izjavo o odgovornosti« za prvi vstop v ŠH oz. uporabo naprav lastnoročno podpisati ali oddati lastnoročno podpisano izjavo na recepciji ŠH. Za osebo, mlajšo od 15 let to storijo starši oz. zakoniti zastopniki ali pa takšna oseba sama prinese »Izjavo o odgovornosti« s seboj, pri čemer si pridržujemo pravico telefonsko preveriti ali je »Izjavo o odgovornosti« podpisal starš oziroma zakoniti zastopnik. Ob nakupu vstopnice oz. pred vstopom v igralni del ŠH mora vsak obiskovalec kupiti posebno (RFID) zapestnico. Zapestnica omogoča nadzor vstopa in izstopa v igralni del ŠH in ostalih atrakcij v ŠH. Zapestnica ni prenosljiva in jo lahko uporablja izključno lastnik profila/registracije na katerega se navezuje. V primeru zlorabe se zapestnico odvzame. V primeru izgube je potrebno doplačati za novo zapestnico.

Varnostna navodila, ki jih mora upoštevati vsak obiskovalec ŠH
Vstop v ŠH je mogoč le v primeru primerne oz. predpisane opreme (copati oz. čiste superge za dvoranske športe) in posebne zapestnice (RFID).

 • Za izvajanje različnih športnih iger priporočamo uporabo lahkih športnih oblačil.
 • Pri igranju iger v ŠH je treba slediti vsem varnostnim navodilom upravljalca ŠH in osebja.
 • Pred igranjem je treba odložiti ostre predmete in nakit.
 • Prepovedano je metanje žog v glavo ali vrat.
 • Prepovedano je odrivanje, tekanje ali vlečenje.
 • Prepovedano je plezanje ali obešanje na varnostne blazine in mreže.
 • Prepovedano je nošenje mokrih oblačil.
 • Prepovedano je imeti v času igranja karkoli v ustih (žvečilni gumi, bombon,…).
 • Prepovedan je kakršenkoli vnos hrane ali pijače v času igranja v ŠH.
 • Prepovedana je uporaba igral pod vplivom alkohola, ali drugih nedovoljenih substanc ali zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti.

C: ODGOVORNOST UPRAVLJALCA
Upravljalec Športne hiše je družba Nogometna Hiša d.o.o., Moskovska ulica 10, Dvorana 18 BTC, 1000 Ljubljana matična št.: 8322309000 (v nadaljevanju »Upravljalec« ali »ŠH«).

Upravljalec za škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki in obiskovalci na sebi ali svoji lastnini, ne odgovarja.

E: UPORABA SLIKOVNEGA in VIDEO MATERIALA
Podpisnik »Izjave o odgovornosti« izrecno soglaša, da lahko upravljalec ŠH fotografije in video posnetke narejene v ŠH uporablja za javno objavo oz. objave namenjene oglaševanju in promociji ŠH. Podpisnik je seznanjen, da se takšne fotografije ali video material lahko pojavijo tudi na socialnih omrežjih Facebook, Instagram, Youtube, ali Snapchat in podobno. Podpisnik izrecno soglaša, da fotografij ali posnetkov, ki jih bo naredil on sam ali njegov otrok v ŠH, ne bo uporabljal za komercialne namene brez predhodno pridobljenega pisnega soglasja ŠH.

F: OPOZORILO
Veljavne so samo pravilno izpolnjene »Izjave o odgovornosti«. Za osebe mlajše od 15 let mora »Izjavo o odgovornosti« podpisati zakoniti zastopnik. Zakoniti zastopnik s podpisom »Izjave o odgovornosti« prevzema odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja varnostnih navodil in ustnih opozoril osebja ŠH. Kot zakoniti zastopnik otroka se zavedam, da uporaba naprav v ŠH ob neupoštevanju navodil za varno uporabo naprav povečuje tveganje poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine, odrgnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti uporabnika. Na podlagi podpisane »Izjave o odgovornosti« zakoniti zastopnik odvezuje upravljalca ŠH odgovornosti za telesne poškodbe, ki bi nastale uporabniku ali njegovim materialnim dobrinam zaradi neupoštevanja navodil za varno uporabo in izrecnih ustnih navodil osebja v ŠH. Podpisnik »Izjave o odgovornosti« se izrecno zavezuje, da v primeru poškodbe ali škode proti upravljalcu ŠH ne bo vložil civilne tožbe ali začel kazenskega pregona.

 

Datum sprejemanja izjave: _________________

Podpis: ____________________________________